Nieuws

Algemene Ledenvergadering 10 februari 2019

Op zondag 10 februari is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De ALV start om 15:00 uur in ons clubhuis. Het bestuur presenteert een terugblik op het afgelopen jaar en de plannen voor het komend jaar. We sluiten af met een gezamenlijk drankje. De agenda volgt later in januari op onze site.
Op de ALV jaar neemt André Sterk afscheid als bestuurslid Technische Zaken. Hij heeft de afgelopen drie jaar deze post met veel inzet vervuld. Inmiddels is er een aantal leden die alle zaken rondom de competitie oppakken. Ronald Scheeper neemt de taken zoveel mogelijk over van André. Richard verruilt de rol van penningmeester voor een andere post in het bestuur.
Richard heeft Bé Noordman, zijn schoonvader, als kandidaat voorgedragen. Bé heeft veel bestuurlijke ervaring in de volleybalwereld en heeft de financiële achtergrond om de rol van penningmeester op te pakken. Tijdens de ledenvergadering op zondag 10 februari wordt Bé voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Agenda Algemene Leden Vergadering 

 1. Opening & mededelingen Bestuur
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
 6. Verslag Kascommissie
 7. Decharge Bestuur
 8. Bestuursverkiezing
 9. Voorstellen (ingediend door minimaal 10 leden)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Aansluitend Frans Vogels – voorzitter stichting:
Toelichting aanpassingen clubhuis & park 2019 en verder

« Terug

» Nieuws archief